Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden Van Ingen Reinigingstechniek gevestigd te Barneveld

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Alle overeenkomsten van koop en verkoop en verhuur in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.

1.2 Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig mutatis mutandis, op alle (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot)onderhoudsinstallatie- en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin des woords en met inbegrip van het toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten).

1.3 Afwijkende bedingen gelden slechts, indien de koper en de verkoper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn: voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.

1.4 Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze verkoopvoorwaarden onder het gebezigde begrip machines ook worden verstaan geleverde installaties, apparaten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen en andere produkten in de ruimste zin des woords.

1.5 Bij huurovereenkomsten moet in de navolgende artikelen voor de woorden verkoper en koper eveneens verstaan worden verhuurder resp. huurder en voor verkoop tevens verhuur en voor zover deze voorwaarden hierin niet voorzien gelden onze algemene huurvoorwaarden, die deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Al onze aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Elke aanbieding of prijsopgave van ons is gebaseerd op de veronderstelling, dat wij de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kunnen uitvoeren. Een overeenkomst komt slechts tot stand, indien en voorzover wij een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk aanvaarden of indien door ons uitvoering aan een opdracht wordt gegeven. Als datum voor de totstandkoming van de overeenkomst geldt de dag van verzending van onze schriftelijke opdrachtbevestiging respectievelijk de eerste dag van feitelijke uitvoering van de opdracht door ons.

2.2 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, danwel doordat de verkoper aan en om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.

2.3 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de machines.

2.4 Door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

2.5 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Van Ingen Reinigingstechniek zich het recht voor de gemaakte ontwerp, teken – calculatie – en/of demonstratiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid gerekend.

3. RECLAMES

3.1 Reclames op geleverde gebruikte machines worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de verkoper niet in behandeling genomen en de verkoper is terzake niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook. De bepalingen in lid 2 en 3 van dit artikel hebben dan ook uitsluitend betrekking op nieuwe goederen.

3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de verkoper niet verplicht reclames in behandeling te nemen, die hem niet schriftelijk zijn voorgelegd binnen de veertien dagen na datum van zijn factuur, danwel binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, danwel, indien koper het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken, binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek.

3.3 Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

4. KEURING

4.1 Indien is overeengekomen, dat de koper de goederen ter plaatse van de verkoper danwel ter plaatse van de koper elders (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen de tien werkdagen, nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de koper te zijn aanvaard.

4.2 De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

5. MONTAGE EN INWERKINGSTELLING

5.1 In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkstelling niet berekend.

5.2 Heeft de verkoper zich tot de montage en inwerkstelling van de verkochte en geleverde machines verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die machines, indien:

A Montage en inwerkstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten.

Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor rekening van de koper.

B De omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkingstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke, waarop en/of waaraan de machines moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd.

Voor rekening van de koper is het verrichten van alle bijkomende werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.

5.3 Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, niet regelmatig met de montage en de inwerkstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.

5.4 Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De verkoper garandeert geleverde nieuwe machines gedurende de tijd van u00e9u00e9n jaar na levering of verzending, d.w.z. dat hij alle onderdelen, waaraan gedurende die termijn, uit hoofde van ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen, ofwel door andere zal vervangen (zulks ter keuze van de verkoper), mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in artikel 3 genoemde termijnen schriftelijk te zijner kennis wordt gebracht en, voor zover de verkoper dit wenst, het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt opgezonden. De garantietermijn wordt verkort naar gelang de machines meer dan 40 uur per week in gebruik zijn.

6.2 De hierboven vermelde garantie met betrekking tot herstelling of het gratis leveren van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting: deze komen voor rekening van de koper. Is de tussenkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel, dan worden daarvoor de gebruikelijke kosten in rekening gebracht.

6.3 Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de verkoper. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond dat de verkoper zijn garantie verplichting niet nog niet of niet ten volle heeft nagekomen.

6.4 De garantie geldt in plaats van elke andere aansprakelijkheid voor niet-, niet deugdelijke of niet tijdige nakoming van de verkoper die derhalve uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

De aansprakelijkheid terzake van het niet nakomen van de garantie-verplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, waartoe de koper evenwel niet zal overgaan, alvorens de koper de verkoper uitdrukkelijk in gebreke zal hebben gesteld en de verkoper een redelijke termijn zal hebben gegund aan zijn garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.

6.5 Onverminderd het hiervoor in lid 4 bepaalde zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, vertraging, stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde rol of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk door de werking of niet-werking e.a. onjuiste werking voor het door hen geleverde of bewerkte goed of door terzake in zijn dienst zijnd personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen, welke of wie ook.

6.6 Onverminderd het hiervoor in lid 4 en 5 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van de verkoper, uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende individuele goed, dat door de koper ten zijde van zijn afspraak reeds is voldaan.

6.7 In geval van enige afspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper, zoals omschreven in de leden 5 en 6, evenzeer. De koper vrijwaart de verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens derde(n).

6.8 Bij levering van machines zal verkoper voor zover nodig en/of vereist, aan koper aanwijzigingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waaraan koper verplicht is zich te houden. Verkoper mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen van koper, van uitgaan dat koper en zijn personeel of de personen, die koper direct of indirect bij of met de machine laat werken

of verblijven zulks in de ruimste zin des woords- de taal waarin deze aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die taal de Nederlandse is. Verkoper is bereid- voor zover mogelijk die aanwijzingen en voorschriften, op schriftelijke mededeling, in andere talen ter beschikking te stellen.

Koper is gehouden de kosten terzake te voldoen.

6.9 Een garantieaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen, indien van de desbetreffende machine de volledig ingevulde en ondertekende garantiekaart in ons bezit is.

7. VERANDERINGEN

Wijziging of annulering ener koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper.

Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan de verkoper te vergoeden.

8. TRANSPORTVOORWAARDEN

8.1 Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard.

8.2 De verkoper heeft het recht de goederen, welke gereed zijnde, door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.

8.3 De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper, ook bij niet-franco zendingen waarbij door de koper geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen bij het gekozen vervoermiddel verplichten niet een ander te nemen. De verkoper is niet verantwoordelijk, indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoer uitvalt.

8.4 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de koper.

8.5 Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.

8.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit – en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de koper.

9. LEVERINGSTERMIJNEN

9.1 Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Indien de overeengekomen tijd van levering is overschreden, is de koper bevoegd om de verkoper bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen.

Pas na overschrijding van de termijn kan verkoper aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.

9.2 Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit de verkoper tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek.

10. AFLEVERING

Nadat de betreffende produkten de fabriek hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de produkten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd, onverminderd het bepaalde bij artikel 11 en ongeacht de eventuele gehoudenheid van ons tot nakoming van montage- en installatie-verplichtingen. Plaats van aflevering is derhalve de fabriek, ook al is franco verzending en/of vervoer door ons overeengekomen. Ingeval aflevering bij gedeelten geschiedt, gelden de afzonderlijke partijen op zichzelf als afgeleverd.

11. RISICO

Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering in de zin van artikel 9. Ook bij schade aan produkten, veroorzaakt door vernieling van de verpakking, is het gestelde in de vorige zin onverminderd van kracht.

12. OVERMACHT

Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de verkoper de hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de verkoper de keus heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.

13. PRIJS

13.1 De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer u00e9u00e9n dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order, maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft de verkoper het recht die verhoging aan de koper door te berekenen.

13.2 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belasting na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin de verkoper de goederen heeft gekocht.

14. BETALINGSVOORWAARDEN

14.1 Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat de koper op grond van door de verkoper in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.

14.2 Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoege van de verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

14.3 Betaling van de door verkoper verzonden of afgegeven facturen dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, hetzij contant hetzij op een door verkoper aangegeven bankrekening. Koper heeft geen recht op verrekening.

14.4 Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

14.5 Onverminderd het overigens in deze overeenkomst gestelde blijven, tot het moment van betaling van al de vorderingen van de verkoper op de koper, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 nieuw BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van renten en kosten – en ingeval in rekeningcourant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventueel ten gunste van de verkoper komend saldo – alle door verkoper op enig moment geleverde goederen eigendom van de verkoper.

De koper is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, een en ander met uitzondering van niet fiduciaire eigendomsoverdracht overeenkomstig de normale bestemming der goederen.

Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 13, lid 1, heeft de verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats, waar deze goederen zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van verkoper op koper terstond volledig opeisbaar.

14.6 Bij niet tijdige betaling is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling nodig is. Over het verschuldigde bedrag is vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 1% per maand verschuldigd.

Gedeelten van een maand worden hierbij als hele maand gerekend.

14.7 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke welke door de verkoper moeten worden gemaakt ter bewaring c.q. uitoefening van diens rechten jegens koper, komen voor rekening van koper. Ingeval van niet tijdige betaling van openstaande facturen, zullen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het openstaande factuurbedrag bedragen met een minimum bedrag van 50 euro.

14.8 De producent/importeur zal als aparte post op de factuur een zogenaamde verwijderingsbijdrage in rekening brengen met betrekking tot die producten die vallen onder het Besluit verwijdering wit- en bruingoed van 21 april 1998. De afnemer is verplicht deze verwijderingsbijdrage bij doorverkoop in de keten op dezelfde wijze aan zijn afnemer in rekening te brengen en te bewerkstelligen dat voormelde verplichting eveneens aan opvolgende afnemers wordt opgelegd.

Voor zover de afnemer de producten aan de consument verkoopt dan dient zichtbaar voor de consument deze verwijderingsbijdrage aan hen in rekening te worden gebracht.

15. WANPRESTATIE VAN DE KOPER

15.1 Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige anders met hem gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede indien koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, danwel zelve surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze en al dan niet in combinatie.

– De uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. koper, uit welke hoofde dan ook op te schorten, en/of

– ook al was anders overeengekomen voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting contante betaling te vorderen en/of

– de overeenkomst(en) geheel of ten dele ontbinden, c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding garantie of anderszins gehouden is.

Alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente.

15.2 Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.

16. GESCHILLEN

Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst danwel van nadere overeenkomsten, die daarmede samenhangen zullen uitsluitend berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

17. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmede samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen.

Algemene huurvoorwaarden

1. De huurder dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs of paspoort en indien verzocht, een borg te kunnen storten in overeenstemming met de waarde van de machine. De verhuurder geeft hierbij goederen in huur aan huurder, die dit aanvaardt welke in de huurovereenkomst omschreven staan tegen voorwaarden, zoals vermeld in deze overeenkomst. De huurder verklaart gespecificeerde goederen in ontvangst te hebben genomen en aldus na afloop van de huur weer terug te geven.

2. Huurmachines reizen voor rekening en risico van de huurder.

3. De huurprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 5 werkdagen, van elk 8 uur per dag. Indien de machines zaterdag en/of zondags worden gebruikt dan dient dit te worden gemeld.

4. De huurberekening gaat in op het moment van het verlaten van ons magazijn of werf. Huurder verplicht zich de huur aan het eind van de huurperiode contant te voldoen onder aftrek van de eventuele betaalde borgsom, tenzij anders overeengekomen.

Bij een huurperiode van langer dan 1 maand, verplicht huurder zich binnen 10 dagen na dagtekening van de tussenrekening, deze over te maken op de betreffende bankrekening van de verhuurder.

5. Bij overschrijden van de betalingstermijn van 10 dagen is de huurder gehouden tot betaling, zoals vermeld in de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

6. Het is de huurder verboden:

– Het goed aan derden ten gebruike af te staan, het te bewaren of te verhuren en evenmin om het te verkopen of het op andere wijze te vervreemden.

– Het goed geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor zover het gaat om de uitwisseling van de gebruikelijke accessoires als nozzles en slangen enz.

– Enige reparatie-handelingen aan het goed zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder uit te voeren of uit te doen laten voeren.

7. Storingen aan het gehuurde dienen onmiddellijk ten kantore van, of schriftelijk aan verhuurder te worden gemeld. Reclamaties over de huurtermijn en/of het huurbedrag zijn niet mogelijk en worden derhalve niet in mindering gebracht op de huurprijs.

8. Reparaties aan het gehuurde mogen slechts worden verricht door of in opdracht van de verhuurder.

9. Ter vermijding van de kans op schade of letsel voor zichzelf of voor derden en ter voorkoming van beschadiging van het goed of goederen van derden, dient de huurder het goed zowel in als buiten gebruik met vereiste zorgvuldigheid en met inachtneming van de gegeven instructies te behandelen. Alle kosten in verband met transport en montage van machines komen voor rekening en verantwoording van de huurder, tegen de door verhuurder gehanteerde tarieven op basis van nacalculatie.

10. Huurder is verplicht het gehuurde goed te onderhouden. De huurmachines zijn verzekerd door de verhuurder. Verzekerd is alle plotselinge en onvoorziene materiële schaden aan en/of verlies van en/of vernietiging van de verzekerde objecten, met terzijdestelling van artikel 276 W.v.K.

Derhalve is onder meer verzekerd schade veroorzaakt door alle van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal. Vermissing of verduistering is uitgesloten, evenals grove schuld/nalatigheid van de huurder.

In het laatste geval dient de huurder de nieuwwaarde van het goed volgens op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te vergoeden e.e.a. onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten aan de verhuurder te vergoeden.

Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal of verduistering, danwel bezwaring van het goed dient na ontdekking door de huurder schriftelijk aan verhuurder te worden gemeld.

11. De huurder is aansprakelijk voor alle schaden, welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht worden toegebracht, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt, hieronder wordt tevens begrepen schade voortvloeiende uit een verkeerd brandstofgebruik danwel het niet handhaven van het juiste oliepeil cq koelwaterniveau.

Huurder is voorts verplicht aan verhuurder te vergoeden het bedrag waarvoor verhuurder als eigenaar van het gehuurde wegens schadevergoeding en/of boete en precario of reclamebelasting door derden of overheid aansprakelijk wordt gesteld tijdens de huurperiode. Brandstof, eventueel benodigde olie en eventueel benodigde accessoires dient de huurder voor eigen rekening te betrekken.

Die kosten zijn niet in het huurtarief begrepen.

12. Huurder verbindt zich het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode in ongeschonden staat bij de verhuurder of-ter keuze van verhuurder- op een door deze aangewezen plaats terug te brengen. Indien huurder het gehuurde in beschadigde staat aflevert is hij gehouden aan verhuurder alle door deswege en/of te lijden schade, waaronder begrepen bedrijfsschade te vergoeden.

13. Ten laste van huurder komen alle kosten voor gerechtelijke en buitengewone maatregelen, incassokosten daaronder begrepen, welke verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge deze overeenkomst nuttig of noodzakelijk mocht achten.

14. Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor de huurovereenkomst te ontbinden, zonder tussenkomst van de rechter, en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

15. Verhuurder is niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden voor huurder en/of derden ontstaan door stagnatie in het gebruik van het gehuurde door defecten, verkeerd gebruik, maltraitatie door huurder of diens personeel of derden, vertraging in het transport bij aanvoer of bij verplaatsing, staking, molest of anderszins. De huurder is gehouden de verhuurder te vrijwaren voor alle vorderingen welke derden tegen de verhuurder mochten aanhangig maken ter zake van door het gehuurde goed veroorzaakte schade.

16. Afwijkingen van deze bepalingen zijn slechts van kracht indien dit schriftelijk door de verhuurder is bevestigd. Huurder wordt geacht met deze bepalingen bekend te zijn en verbindt zich, door zijn opdracht, tot het nakomen hiervan. Op verzoek zal door de verhuurder een afschrift van de verhuurtarievenlijst worden toegezonden.

17. Brandstof, oliën en koelvloeistoffen zijn voor rekening van de huurder. Voor bovenmalige slijtage aan slangen nozzles en diversen wordt eenmalig een bedrag in rekening gebracht overeenkomstig de slijtage van de genoemde delen.

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 93281390 te Midden-Nederland.